قیمت تانکر چهار مواد

تانکر سی شش هزاری سوخت چهار مواد
برای حمل چهار نوع سوخت ،بنزین،‌گازوئیل،مازوت و نفت سفید طراحی شده است.