گرانول بی رنگ بادی

گرانول بی رنگ بادی تزریقی نایلون پ پ آر شست وغیره