location-mark شهر خود را انتخاب کنید

الک شالی جدا کننده خاک سنگ کاه و غیره در مازندران

الک شالی جدا کننده خاک سنگ کاه و غیره در مازندران شالی ها وارد دستگاه الک می شوند و گرد و خاک آنها گرفته می‌شود در هنگام برداشت شالی ها مقداری از ساقه های شالی هنگام برداشت وارد برنج ها می شود که توسط دستگاه الک آنها به خوبی جدا می‌شوند. بعد از مرحله الک کردن ، شالی ها وارد دستگاه جداسازی سنگ های ریز که در درون شالی ها قرار دارند می شوند در این مرحله به طور کامل ضایعات که درون شالی قرار دارند جدا می‌شوند و شالی ها در مرحله بعد به دستگاه پوست گیری منتقل می‌شوند.