تراش و تابگیری دیسک چرخ تیگو

تراش و تابگیری دیسک چرخ تیگو به صورت درجا حرفه ای ترین دستگاه موجود در ایران صددرصد تظمینی