نمونه ورق فلاشینگ ۲میل

نمونه ورق فلاشینگ ۲میل خمکاری وبرشکاری شده ی آماده ی رنگ واجرا