ماسه شور حلزونی

ماسه شور حلزونی:
۱) هرگونه ناخالصی را از مصالح پاک میکند.
۲) با چرخش حلزونی ومارپیچ محصول شسته شده و با گرفتی را ارائه میدهد.
۳) ماسه های شسته شده برای کاربردهایی مانند بتن، ملات و ماسه های گچی استفاده میشوند.