تنوع طرح با صفحات کورین

تعدادی از تولید کننده های داخلی با تولید سنگ های کورین رگه دار و سنگ کورین شب تاب گام بلندی در تنوع تولید سنگ های مصنوعی کورین برداشته و با امکان تولید رنگ ها و طرح های سفارشی برای پروژه های خاص به سفارش کارفرمایان ، محبوبیت سنگ های کورین را بیشتر از پیش کرده اند .