اجرای فلاشینگ باند (کمری)

اجرای فلاشینگ باند (کمری) اجرا شده
با ورق ۲میل بهمراه خمکاری و برشکاری