تولید و توزیع اندیکاتور بووی دیک پکی

اندیکاتور بووی دیک پکی
ایــن تســت ها بــر اســاس اســتاندارد EN285 بــه مــدت سه دقیه و سی ثانیه در دســتگاه استریلیزاســیون بخــار قــرار میگیرنــد.
جوهــر هــای ایــن تســت غیــر ســمی و مقــاوم در برابــر نفــوذ آب هســتند کــه پــس از تکمیــل ســـیکل استریلیزاســـیون بـــا تغییـــر رنـــگ کامـــل و یکدســـت از رنـــگ اولیـــه، صحـــت عملکـــرد مرحلـــه ای پیـــش خـــاء را نشـــان میدهـــد. از پشـــت صفحـــهی کارت نیـــز میتـــوان بـــرای مستندســـازی و آرشـــیو اطالاعـــات تســـت فراینـــد دســـتگاه بهـــره بـــرد.
ویژگی های کلیدی تست صحت عملکرد پیش خالء دستگاه استریالیزر بخار
کاربرد روزانه
مطابق استاندارد 285EN
تهیه شده از جوهر های غیر سمی و مقاوم در برابر آب
قابلیت مستند سازی
مناسب برای بارگذاری استریل با حجم 4 و 7 کیلوگرم
کد کالا
ATP-202
تولید و توزیع اندیکاتور بووی دیک پکی با قیمت مناسب و کیفیت عالی در شرکت ایمن تجهیز مهر در تهران می باشد.