گوجه بری

نیاز نوری گیاه گوجی بری در زمره گیاهان آفتاب دوست جای دارد و باید روزانه 7 الی 8 ساعت در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار گیرد تا میوه های مغذی بیشتری تولید نماید. بهترین نوع بستر برای کاشت بذر گوجی بری ترکیب خاک شنی، رسی و ماسه ای است. برای تولید محصول با کیفیت و با کمیت بهتر است خاک را با اضافه کردن کود حیوانی یا کمپوست غنی سازی کرد. بهترین PH خاک بین 7 الی 8 است. همچنین برای داشتن ریشه سالم، ضروری است که خاک به دقت زهکشی شود. میزان آبیاری موردنیاز برای گوجی بری در صورت پرورش گیاه گوجی بری در مناطق با آب و هوای مرطوب، فقط زمانی که خاک خشک شد باید آن را آبیاری کرد؛ ولی در صورت وجود شرایط آب و هوایی خشک، آبدهی گیاه باید به صورت روزانه صورت گیرد. آبیاری بیش از اندازه گوجی بری باعث پوسیدگی ریشه و رشد قارچ در آن می شود و در صورتی که گیاه زطوبت کافی نداشته باشد، برگ های آن پژمرده خواهند شد. بهتر است آبیاری گیاه در زمان صبح انجام شود. گوجی بری تکثیر 1. کاشت بذر 2. قلمه زدن