لوازم چوبی

باکس طرح سیما
۴۵در۲۰ سلنت

ارتفاع ۱۴ سانت
چوب روس وارداتی