تولید اندیکاتور بووی دیک کارتی

اندیکاتور بووی دیک کارتی
ایـــن اندیکاتـــور جهـــت اســـتفاده روزانـــه در دســـتگاه هـــای استریلایزر پیشخــلا در دمـــای 134 درجـــه ســـانیتگراد بـــه مـــدت 4 دقیقـــه طراحـــی شـــده اســـت.
تغییـــر رنـــگ یکپارچـــه و واضـــح ایـــن اندیکاتـــور از زرد و یـا صورتـی بـه قهـوهای تیـره در هنـگام مجـاورت بـا شـرایط استریلیزاسـیون بخـار، متضمـن صحـت و کارایــی دســتگاه استریلایزر مــی باشــد.
ویژگی های کلیدی
تغییر رنگ واضح و دقیق در دستگاه های استریلایزر پری وکیوم و شرایط دمای 121 درجه سانیتگراد به مدت 15
دقیقه و 134 درجه سانیتگراد به مدت 4 دقیقه
جهت تست روزانه اتوکلاو و اطمینان از عدم نشتی هوا، بخار مرطوب، بخار بیش از حد گرم شده، گازهای
غیرقابل تغلیظ و…
فاقد بسته کاغذی یکبار مصرف
فاقد سرب و فلزات سنگین سمی
قابلیت مستندسازی
ویژگی کاربردی
این نشانگر تحت شرایط کامل استریلیزاسیون بخار، از زرد و یا صورتی به قهوه ای تیره تغییر رنگ کامل میدهد.

ویژگی فیزیکی
ابعاد: طول 90 میلی متر X عرض 50 میلی متر
تغییر رنگ
زرد و یا صورتی به قهوهای تیره
نگهداری
اندیکاتـور هـا در بسـته بنـدی هـای آلومینیومـی مقـاوم در برابـر نـور خورشـید و ضـد آب ارائـه میشـوند. همچنیـن شـرایط
حفـظ و نگهـداری در پشـت بسـته چـاپ شـده اسـت. ایـن محصـول را در کیسـه داخـل جعبـه نگهـداری نمایید.
تاریخ انقضا
تاریـخ انقضـا ایـن محصـول کـه 36 مـاه پـس از تاریـخ تولیـد اسـت، در پشـت بسـته آن چـاپ شـده اسـت.تعداد در هر بسته:250 عدد در هر بسته
نحوه عملکرد
اندیکاتور بووی دیک کارتی جهت کنترل عملکرد دستگاه استریلایزر به صورت روزانه استفاده می شود. در صورت عملکرد صحیح دستگاه اسیتریلایزر این اندیکاتورها به صورت واضح از زرد و یا صورتی به قهوه ای تیره تغییر رنگ خواهند داد و چنانچه تغییر رنگ به درستی انجام نشود بایستی پیش از استفاده مجدد از دستگاه، مشکل آن برطرف شود.
این عدم تغییر رنگ ممکن است ناشی از عواملی مانند عدم عملکرد صحیح پمپ خلا، لوله های عبور بخار، وجود نشتی و… باشد که باید مورد بررسی قرار بگیرد.