گردو بذری اصلاح شده رقم پایه کوتاه اسراییلی

این نوع گردو درمناطق نیمه سردسیر ومعتدل به خوبی رشد ونمو کرده محصول مناسب باکیفیت بالایی تولید میکند.خاستگاه اسراییلی پاکوتاه سرزمین اشغالی است .مغزاین میوه از لذیذ ترین خشکبار هاست. میزان بالای اسید اولئیک دراین رقم ازویژگیهای منحصربفرد است متوسط وزن یک میوه باپوست چوبی به 18 گرم ومتوسط وزن مغز 9/1 گرم نسبت به 65درصدمیرسد میزان حساسیت به سرمای زمستانه بسیارکم ودچارسرمازدگی نمیشود شکل میوه گردو درشت ورنگ مغزسفیدوضخامت پوست به مغز ضعیف ونازک میباشد زمان گلدهی اوایل فروردین میزان باردهی درخت گردو اسراییلی پایه کوتاه در هکتار 4/5 تن شرایط کاشت گردو اسراییلی پاکوتاه مناطق معتدل -سرد سیری -کوهستانی- فاصله کاشت دراراضی شیب دار5در5 ودراراضی مسطح 7در7. شرایط آبیاری در ماههای فروردین اردیبهشت .خرداد. 10الی15روز در تیر .مرداد.شهریور.حداقل هفته ای یبار زمان کودهی نهال گردو اسراییلی اواخرپاییزواوایل زمستان. زمان سمپاشی سمپاشی زمستانه وبهاری