ظرفشویی دومنظوره آیلار طلایی

ظرفشویی دومنظوره آیلار طلایی
با ضمانت ۶ سال
رنگ ثابت