توليد كننده سنگهاي لاشه مالون

توليد كننده سنگهاي لاشه مالون ورقه اي تخته سنگهاي طبيعي صخره اي قلواه اي
سنگهاي هستند كه از دل طبيعت استخراج مي شود بدون صيقل خوردن به همان حالت طبيعي براي محوطه سازي باغ ويلا نصب اجرا ميشود