ساخت اتاق کامیون باری در بوکان

ساختار اتاق سازی کامیون
این اتاق‌ها ساختارهای متفاوتی داشته و بنابر کارکردی که ماشین مورد نظر دارد متفاوت هستند‌. این اتاق‌ها از فلز تشکیل شده و دارای یک چهارم دیواری و یک کف هستند‌. برای ساخت این نوع اتاق‌ها از فلز های مخصوص استفاده می‌شود چراکه در برابر رطوبت یا سرما یا هرگونه اتفاق محکم باشند‌.

این اتاق‌ها دارای درب های متفاوتی هستند. برای مثال برخی از آن‌ها از کنار باز شده و در برخی درب از پشت باز می‌شود. همچنین ارتفاع و اندازه‌های مختلفی دارند‌. این اندازه‌ها بر حسب ماشین اندازه‌گیری شده و هر ماشین بنابر ویژگی‌، اندازه و یا کارایی خود اتاق‌هایی با ابعاد متفاوتی دارد‌.
آدرس وب سایت شخصی