بارانگیر پنجره برای جلوگیری نفوز باران به داخل ساختمان

بارانگیر پنجره برای جلوگیری نفوز باران به داخل ساختمان و همینطور برای جلوگیری از نور آفتاب به داخل استفاده میشود در رنگ و اندازه مختلف