تولید و فروش جدول زن اتومات

تولید و فروش جدول زن اتومات در مجموعه سبک سازه ی سپاهان در اصفهان
می باشد.
جدول زن تمام اتوماتیک، فرایند ساخت جدول در این دستگاه کاملا اتوماتیک می باشد.این دستگاه فقط به یک اپراتور جهت کنترل دستگاه نیاز دارد. تعداد جدول های ساخته شده در این دستگاه بسیار بیشتر از نمونه نیمه اتوماتیک می باشد.