قلیون سفالی زرین طرح شاه عباسی

قلیون زرین با طرح شاه عباسی نشان‌دهنده‌ی این است که قلیون مورد نظر، با استفاده از طرح‌ها یا الهام‌گرفته‌ها از دوره شاه عباس اول، یکی از شاهان مهم دودمان صفوی در ایران، طراحی شده است.