سوپاپ تراشی در رشت

کفتراشی سرسیلندر در رشت با مدرن ترین دستگاه کف تراش انجام کفتراشی سرسیلندر در سوپاپ تراشی صادق