نصب کنترل روی دستگاه‌های خرجی و قدیمی و اورهال دستگاه.

نصب کنترل روی دستگاه‌های خرجی و قدیمی و اورهال دستگاه.