تعمیر و نگهداری سردخانه بالا و زیر صفر

تعمیر و نگهداری سردخانه بالا و زیر صفر و سرویس شارژ گاز و سایر خدمات کولر انجام می شود.