دفتر طرح پپا

ویژگی محصول:  1. مجلد

  2. ۶۰ برگ

  3. طراحی جلدخوشرنگ و جذاب

  4. خطهای آبی رنگ و فاصله استاندارد

  5. باکیفیت و خوب