مجتمع بزرگ تجاری صنعتی ایلیا

مجتمع بزرگ تجاری صنعتی ایلیا، ساخت و تعمیر انواع اتاق کمپرس در مدل های مختلف در اصفهان می باشد.