چتر پایه بغل آلومینیوم پارچه نانو

چتر پایه بغل آلومینیوم پارچه نانو قابلیت ۳۶۰درجه دور خودش می گردد حالت می گیرد و راحت جمع می شود کاور هم دارد در قطر ۳نیم متری و پنج متری