اتاق سازی نوین

ساخت انواع اتاق های باری وباری، کمپرسی، کانتینری، مبلی و غیره با بهره گیری از بهترین آهن الات و چوب روس دنیا با ضمانت ۱۰سال بعد از ساخت در اتاق سازی نوین در بوکان می باشد.

اتاق سازی نوین