اتاق سازی میرزایی در بوکان

ساخت و تولید انواع اتاق های کمپرسی و معدنی در طرح ها ی مختلف همراه با نصب در آذربایجان غربی