اتاقسازی ماردین صنعت

ساخت و نصب انواع اتاق های باری، کمپرسی، باری کمپرسی، مبلی، بغل بازشو، چادری و ...ارسال و نصب در سراسر کشور با قیمت مناسب.