اتاق سازی کاوان بوکان

سازنده اتاق های باری کمپرسی، مسقف فلزی، مسقف چادری، اتاق مرغی، اتاق چوبی، فلزی و اتاق تمام فلز

اطلاعات بیشتر:

ساعت کاری:
شنبه تا چهارشنبه: 7/30صبح الی 18/30 عصر
شش ماهه دوم سال: 8صبح تا17/30 بعدازظهر

اتاق سازی کاوان بوکان