نهالستان ققنوس در میاندوآب

نهالستان ققنوس در میاندوآب

تعداد بازدید: 35

درباره نهالستان ققنوس در میاندوآب

فروش و تکثیر نهال های گردو خوشه ای، گردو کاغذی، گردو ژنوتیپ، گردو اسرایلی، گردو تو سرخ، گردو چندلر، گردو فرنور، انواع هال های سردسیری و صنوبر...در میاندوآب

اطلاعات بیشتر
گردو فرانکت، گردو پدرو، گردو تویسرکان
هلو البرتا، هلو البرتا دیر رس، هلو انجیری پلنگی، هلو انجیری خونی، هلو انجیری زعفرانی، هلو جوادی، هلو رد پاپ، هلو خونی عسلی، هلو هسته جدا...

نهالستان ققنوس در میاندوآب