نهالستان ققنوس در میاندوآب

فروش و تکثیر نهال های گردو خوشه ای، گردو کاغذی، گردو ژنوتیپ، گردو اسرایلی، گردو تو سرخ، گردو چندلر، گردو فرنور، انواع هال های سردسیری و صنوبر...در میاندوآب

اطلاعات بیشتر:

گردو فرانکت، گردو پدرو، گردو تویسرکان
هلو البرتا، هلو البرتا دیر رس، هلو انجیری پلنگی، هلو انجیری خونی، هلو انجیری زعفرانی، هلو جوادی، هلو رد پاپ، هلو خونی عسلی، هلو هسته جدا، هلو پیس رس
الو اختری، الو توسرخ، الوانجلا ، الو بخارا، الو سانتروزا، الو شابلون ، الو قطره طلا ، الو کالفرنیا ، الو بروبانک، الو تخم مرغی ، الو بوراکا
سیب گلاب ، سیب قرمز ، سیب سفید ، سیب سبز، سیب لبنان، سیب سوپرچف
زرد الو نادری، زرد الو جهانگیری، زرد الو پرتقالی ، زرد الو شاهرود ۳۵، زرد الو اردوباد، زرد الو نصیری، زرد الو نخجو

نهالستان ققنوس در میاندوآب