مجموعه نهال وگل وگیاه اقتدار

تولید وفروش انواع نهال رسمی وپیوندی ،فروش انواع درخت ودرختچه های زینتی،تولید وفروش انواع گلهای رز ساناز نسترن اناری و...تولید وفروش انواع روندهای همیشه سبز وگلده مانند پاپی تال انواع یاس انواع رز وساناز رونده و...فروش انواع گل وگیاه آپارتمانی، طراحی واجرای روف گاردن ،چمن طبیعی و مصنوعی، انجام تمام امور مربوط به فضای سبز باغ وباغچه طراحی کاشت و تمام کارهای مورد نیاز برای حفظ ونگهداری فضای سبز مانند سم پاشی کود دهی حرص

مجموعه نهال وگل وگیاه اقتدار
قفسه ها