نهالستان برآمد در خواف

تولید و فروش نهال، خزانه سنجد شیرین، خزانه ابریشم ایرانی، خزانه زیتون تلخ، خزانه نهال انار و ... در نهالستان برآمد در خواف می باشد.