نهالستان انگور سیاه بنگینی

تنها نهالستان انحصاری دارای اصلاح انگور سیه سردشت، عرضه نهال درجه یک سیاه سردشت و ۱۵نوع از ارقام نهال انگور با ۱۶سال سابقه کاری

اطلاعات بیشتر:

تنها نهالستان انحصاری دارای اصلاح انگور سیه سردشت
با ۱۶سال سابقه کاری
عرضه درجه یک نهال سیاه سردشت
و ۱۵نوع از ارقام نهال انگور

نهالستان انگور سیاه بنگینی