گروه فنی مهندسی طرح و توسعه خاتم کاشان

گروه فنی مهندسی طرح و توسعه خاتم: مشاوره و طراحی معماری و سازه، تاسیسات مکانیکی و برقی، تهیه نقشه های فاز 2 و اجرای پروژه ها در سراسر کشور

گروه فنی مهندسی طرح و توسعه خاتم کاشان

قفسه ها