گروه فنی مهندسی طرح و توسعه خاتم کاشان

مشاوره و طراحی معماری و سازه، تاسیسات مکانیکی و برقی، تهیه نقشه های فاز 2 و اجرای پروژه ها در سراسر کشور

قفسه ها