ماشین سازی قائم

ماشین سازی قائم سازنده انواع دستگاه های تفت تخمه پسته فندق بادام و... سابقه ۲۵ سال