گروه ماشین سازی مظفری

گروه ماشین سازی مظفری:ساخت وتعمیر آسیاب،کندور،سانتراتوماتیک و سانترلجن گیرماردون بالابرمواد تیغ وتوری

گروه ماشین سازی مظفری