اتاق سازی مادصنعت بوکان

فروش و تولید انواع اتاق های باری چوبی فلزی، تمام فلزی، مسقف، چادری و باری کمپرسی و انواع اتاق کمپرسی در آذربایجان غربی و بوکان.