ویلاسازی کاسپین ال اس اف lsf

طراحی تولید و اجرای سازه های ال اس اف .lsf و سازه های ماسونری بتنی مسلح

اطلاعات بیشتر:

طراحی تولید و اجرای سازه های ال اس اف .lsf و سازه های ماسونری بتنی مسلح که باعث کاهش سی درصدی هزینه های تمام شده ساختمان می شود .