کوره سازی موسوی

ساخت انواع کورهای ذوب

اطلاعات بیشتر:

اموزش و راه اندازی کارگاه ریختگری
فروش انواع فراوردهای نسوز
ساخت دستگاهای خاک هم زن دستی و اتوماتیک