فروش ضایعات خرما زاهدی شاهانی در قیروکارزین

فروش ضایعات خرما لواشکی و شیره دار، فروش خرمای زاهدی شاهانی برای مصارف لواشک سازی و شیره پزی، خمیر خرما، دامی، صنعتی و ... در استان فارس