آموزشگاه خیاطی جهان مد

آموزش تمام دوره های تخصصی، متد عالی، مولر، لباس عروس، بوردا، غیر الگو، نیوتکنیک، پارچه سازی، 40 مدل گره، حجم سازی، رفع اشکالات خیاطی و ...

اطلاعات بیشتر:

ارائه دیپلم بین المللی سازمان فنی و حرفه ای
تولید کننده روپوش مدارس، کارکنان دولت، لباس فرم هتل و موسسات

ساعات کاری :
از 9:30 الی 12:30