کارگاه صنعتی المهدی در اصفهان

ساخت و طراحی دستگاه های خط تولید اجر و صادرات به تمام کشور ها در کارگاه صنعتی المهدی در اصفهان می باشد.

کارگاه صنعتی المهدی در اصفهان