گروه جهان استخر در کرج

اجرای صفرتا صد استخر ریلی و ثابت آهنی، آلومینیومی و استیل، پوشش کار از جنس پلی کربنات، کارهای ریلی به صورت دستی و برقی