گلخانه نوشیکای شمال

گلخانه نوشیکای شمال: تولید و فروش گل های آپارتمانی و زینتی، مشارکت در فروش گل های گلخانه داران، تنوع بسیار بالا، انواع سانسوریا، پتوس و ..

اطلاعات بیشتر:

ساعات کاری :
از 16 الی 22

گلخانه نوشیکای شمال

قفسه ها