گلخانه فرهنگیان در مشهد

ارائه دهنده محصولات الوئه ورا اعم از برگ، ژل، پالپ، دمنوش و همچنین گیاهان اپارتمانی و ساکولنت ها از قبیل انواع سانسوریا، دیفن باخیا در گلخانه فرهنگیان در مشهد می باشد.