گرانول متین

بازیافت مواد اولیه pvc، برای مصارف شیلنگ های کشاورزی، خانگی، شیلنگ طرح یاسا و پوسته کابل