استخر سازان آذربایجان (جعفری)

طراحی و ساخت و اجرای استخر های ورزشی، تفریحی و صنعتی، اجرای تصفیه خانه های صنعتی در سراسر کشور