کلینیک دندانپزشکی پاسارگاد

کلینیک دندانپزشکی پاسارگاد در رشت؛ مرکز تخصصی ترمیم و زیبایی دندان و همچنین ارائه کننده کلیه خدمات مرتبط با دندانها با بهره گیری از پرسنلی مجرب می باشد.

کلینیک دندانپزشکی پاسارگاد