روانشناس دکتر گلناز گلشن خلیلی

روانشناس دکتر گلناز گلشن خلیلی

تعداد بازدید: 445

درباره روانشناس دکتر گلناز گلشن خلیلی

روانشناس خانم دکتر گلناز گلشن خلیلی، مشاوره در تمامی زمینه های روانشناسی پیش از ازدواج، روان درمانی، مشاوره فردی، زوج درمانی، مشاوره در مرکز روانشناسی امروز در تبریزاطلاعات بیشتر


ساعت کاری: 13 ال 19روانشناس دکتر گلناز گلشن خلیلی